Lundi à Jeudi de 8h30 à 14h00 et de 15h30 à 18h30

Vendredi de 8h30 à 14h30

Avda. Retamar, Nº 69

1ª Pta. Oficina 9 (C.C. Altos del Higuerón) 29639 Benalmádena (Málaga)

+34 951 576 114

GÆLDENDE LOVGIVNING INDEN FOR DATAFORTROLIGHED OG DATABESKYTTELSE

I overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer med hensyn til behandling af persondata og disse datas frie bevægelighed (RGPD), såvel som i overensstemmelse med organisk lov nr. 3/2018 af 5. december omhandlende beskyttelse af persondata og garanti for digitale rettigheder (LOPDGDD), oplyses efterfølgende om følgende punkter, der vedrører behandlingen af persondata gennem dette websted.

IDENTIFIKATION AF DEN ANSVARSHAVENDE FOR DATABEHANDLINGEN

Den ansvarshavende for behandlingen af persondata er CRITICAL EXPANSION S.L., med NIF B-93129088 og registreret forretningssted på: Datil street, 3, 4ºA, Arroyo de la Miel, 29631 Benalmadena (Malaga), Spanien og med telefonnummer: 951576114 og e-mailadresse: protecciondedatos@tuinversioninmobiliaria.com

FORMÅL MED DATABEHANDLINGEN

Navigationen i sig selv på webstedet indebærer ikke nogen behandling af persondata fra TUINVERSIONINMOBILIARIA. I tilfælde af at den interesserede udfylder kontaktformularen, behandles de anmodede data udelukkende med det formål at administrere og besvare henvendelser fra brugerne. I tilfælde af at den interesserede part anmoder om oplysninger om en ejendom, anvendes de indsamlede personoplysninger udelukkende til at tilbyde den angivne ejendom, grund eller lokale, som han/hende har udtrykt interesse for, og andre, lignende ejendomme i henhold til de angivne søgekriterier, via telefon, almindelig post og / eller e-mail.

NØJAGTIGHEDEN AF ​​OPLYSNINGERNE

Det henhører under brugerens ansvar at kontrollere, at de afgivne oplysninger er nøjagtige og fuldstændige, inden der træffes nogen beslutning i forbindelse med service eller indhold. Ligeledes informerer brugeren TUINVERSIONINMOBILIARIA om enhver ændring af dennes persondata for at holde dem opdaterede i alle faser af behandlingen.

GRUNDLAGET, DER LEGITIMERER DATABEHANDLING

Det grundlag, der legitimerer databehandlingen, er det samtykke, som brugeren har afgivet dertil. Den interesserede har ret til når som helst at trække sit samtykke tilbage, uden at det påvirker lovligheden af databehandlingen, der er foretaget indtil datoen for tilbagetrækning af samtykket.

MODTAGERE AF INTERNATIONALE DATA OG OVERFØRSLER

Vi informerer brugeren om, at behandlingen af de persondata, der er indsamlet via dette websted, ikke indebærer en international dataoverførsel. Ligeledes informerer vi dig om, at der ikke sker nogen overdragelse af de personlige oplysninger, der er indsamlet via dette websted, medmindre det kræves af den gældende lovgivning, eller er nødvendige til levering af en tjeneste, som den interesserede part udtrykkeligt anmoder om.

OPBEVARING AF PERSONDATA

De oplysninger, der kræves via kontaktformularen, opbevares i den periode, der er nødvendig for at behandle henvendelsen eller anmodningen om oplysninger. Derefter opbevares de blokeret i den forældelsesperiode, der er vedtaget ved lov. Efter udløbet af denne periode vil persondata blive slettet.

UDØVELSE AF RETTIGHEDER

RGPD anerkender forskellige rettigheder til den interesserede med hensyn til behandlingen af dennes persondata. Nedenfor informerer vi dig om hver enkelt af disse rettigheder, og vi angiver de kanaler gennem hvilke, du eventuelt kan henvende dig med den relevante anmodning:

 • Adgangsret: Brugeren har ret til at modtage en bekræftelse på, om hvorvidt dennes persondata bliver behandlet, samt adgang til følgende oplysninger: formålet med behandlingen, kategorierne af de data, der behandles, modtagerne eller kategorierne af modtagere, til hvilke disse persondata er blevet meddelt eller vil blive meddelt, såfremt det er muligt, om den forventede opbevaringsperiode af persondataene eller, hvis det ikke er muligt, kriterierne, der er anvendt til at bestemme denne periode.
 • Ret til berigtigelse: Brugeren har ret til at foretage rettelse af unøjagtige personoplysninger, der vedrører ham. Derudover, med henvisning til formålet med behandlingen, har brugeren ret til at udfylde ufuldstændige persondata.
 • Ret til sletning : Brugeren har ret til at anmode om sletning af sine persondata, når der foreligger en af følgende omstændigheder:
  • når de ikke længere er nødvendige i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet eller behandlet;
  • når brugeren tilbagetrækker sit samtykke, forudsat at behandlingen ikke er baseret på et andet retsgrundlag;
  • når brugeren modsætter sig behandlingen, og at andre legitime grunde til behandlingen ikke har forrang;
  • når persondataene er blevet behandlet ulovligt.
 • Begrænsningsretn: Brugeren har ret til at anmode om en begrænsning af databehandling, når en af følgende betingelser er opfyldt:
  • når brugeren har bestridt nøjagtigheden af sine persondata i den periode, der tillader TUINVERSIONINMOBILIARIA at kontrollere nøjagtigheden af disse;
  • i tilfælde af, at brugeren betragter behandlingen som ulovlig og TUINVERSIONINMOBILIARIA har modsat sig sletning af brugerens persondata og i stedet anmoder om begrænsning af brugen af dem;
  • når TUINVERSIONINMOBILIARIA ikke længere har brug for de pågældende persondata til behandlingsformål, men brugeren har brug for dem til formulering, udøvelse eller forsvar af reklamationer;
  • i tilfælde af, at brugeren har modsat sig behandlingen, imens han kontrollerer, om TUINVERSIONINMOBILIARIAs legitime grunde har forrang frem for brugerens egne grunde.
 • Portabilitetsret : Brugeren har ret til at anmode om portabiliteten af sine persondata i et struktureret format, til almindelig brug og maskinlæsbar. Ved at udøve sin ret til dataportabilitet har brugeren ret til at overføre persondata direkte fra den ene ansvarshavende til den anden ansvarshavende, når det er teknisk muligt.
 • Indsigelsesret: : Brugeren har ret til når som helst at fremsætte indsigelse imod behandling af dennes persondata, herunder udarbejdelse af profiler. I tilfælde af at brugeren udøver denne ret, vil TUINVERSIONINMOBILIARIA ophøre med at behandle brugerens persondata, medmindre vi beviser overbevisende legitime grunde til, at behandlingen vil have forrang frem for brugerens interesser, rettigheder og friheder, eller til formulering, udøvelse eller forsvar af krav.

 

For at udøve nogen af de rettigheder, der er angivet i de foregående sektioner, kan brugeren vælge en af følgende muligheder og skal i alle tilfælde vedhæfte en fotokopi af et officielt identitetsdokument: 

I de tilfælde, hvor brugeren mener, at TUINVERSIONINMOBILIARIAs behandling af dennes persondata har krænket brugerens rettigheder, med henvisning til databeskyttelse, især når brugeren ikke har været tilfreds med udøvelsen af de rettigheder, der tilkommer brugeren, kan brugeren indsende en reklamation til det spanske agentur for databeskyttelse (www.agpd.es).

INFORMATIONSSIKKERHED

TUINVERSIONINMOBILIARIA anvender relevante teknologier, der er tilpasset den aktuelle moderne teknik, for at beskytte dine data og personlige oplysninger, og vores websted er opbevaret på sikre servere, der er beskyttet imod de mest almindelige typer angreb. TUINVERSIONINMOBILIARIA har iværksat tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der garanterer sikkerheden for persondata, og som forhindrer ændring, tab, behandling eller uautoriseret adgang under hensyntagen til teknologiske status, karakteren af de lagrede data og den risiko, som de udsættes for.

SOCIALE MEDIER

TUINVERSIONINMOBILIARIA har en profil på nogle af de vigtigste sociale netværk på Internettet og er ansvarlig for det indhold, der er offentliggjort på denne. I intet tilfælde vil TUINVERSIONINMOBILIARIA indsamle data fra de sociale netværk, medmindre der foreligger et aktuelt og udtrykkeligt samtykke fra brugeren.

ÆNDRINGER I DENNE FORTROLIGHEDSPOLITIK

TUINVERSIONINMOBILIARIA forbeholder sig ret til at foretage ændringer i denne fortrolighedspolitik for at tilpasse den til den enhver tid gældende lovgivning eller retspraksis samt ligeledes til de gældende regler inden for sektoren. I sådanne tilfælde vil TUINVERSIONINMOBILIARIA offentliggøre de ændringer, der er foretaget med et rimeligt varsel, forud for deres implementering.

 Date last modification: 22/01/2019